algemene voorwaarden en huisregels


We gaan er vanuit dat je de algemene voorwaarden en huisregels hebt doorgenomen voordat je je aanmeldt voor een cursus of workshop.

(P)Awesome Noses is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973  en werkt vanaf verschillende lokaties. Deze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties van toepassing.

 

Artikel 1: Begrippen

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Cursist: hondeneigenaar die gebruik maakt van de diensten van (P)Awesome Noses.

1.3 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij (P)Awesome Noses zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden training of workshop.

 

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met (P)Awesome Noses.

2.2 Overeenkomst kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van (P)Awesome Noses. Op het moment dat cursist zich aanmeld voor cursus en/of workshop gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden.

2.3 In geval van niet tijdige betaling behoudt (P)Awesome Noses zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus en/of workshop.

2.4 Indien een cursist 1 maand of langer, zonder afmelding, niet deelneemt aan de training beschouwen wij deze cursist als uitgesloten van deelname aan de training. Cursist kan dan dus niet langer deelnemen aan de training, ook al is deze training betaald. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Uitzondering hierop zijn cursisten die in overleg met (P)Awesome Noses gedurende langere tijd niet kunnen deelnemen aan de trainingen.

2.5 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus/workshop met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus en/of workshop.

2.6 Indien de cursist besluit te stoppen met de cursus zal er geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.

 

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus en/of workshop

3.1 (P)Awesome Noses bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus en/of workshop uit het aanbod.

 

Artikel 4: Annulering van lessen

4.1 (P)Awesome Noses bepaalt of er lessen en/of workshops afgelast zullen worden. Dit wordt gecommuniceerd via de appgroep van (P)Awesome Noses.

4.2 Trainingen kunnen tot 48 uur vantevoren kosteloos door de cursist geannuleerd worden, daarna tekenen we een strip van je strippenkaart af.

4.3 Afgelasting dient te gebeuren door je strippenkaarttraining te verwijderen uit de agenda (voor strippenkaarttrainers).

4.4. Afgelasting dient te gebeuren via de mail, app of telefonisch (voor externe cursisten)

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de (P)Awesome Noses

5.1 (P)Awesome Noses is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

5.2 Alle aansprakelijkheid is ten allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.

5.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van (P)Awesome Noses op internet of andere publicaties binden (P)Awesome Noses niet.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de cursist.

6.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist of door de cursist meegebrachte hond aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.

6.2 (P)Awesome Noses adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

6.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus, workshop of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door (P)Awesome Noses van (voortzetting) van de cursus, workshop of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

 

Artikel 7: Geschillen

7.1 Geschillen worden bij voorkeur onderling besproken en opgelost.

Het Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten met de hondenschool. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

 

Huisregels

  • iedereen kan elkaars spoorloper zijn, dus zorg er voor dat je altijd een geurvoorwerp bij je hebt.
  • zorg dat omstanders geen hinder van jou of je hond ondervinden tijdens onze trainingen.
  • Opgewonden, blaffende honden worden vaak als storend door de omgeving ervaren, net als hard pratende groepen mensen.
  • Houdt rekening met de persoonlijke zone van de meetrainende honden. Honden die aan het werken zijn willen graag afstand van andere honden. Daarbij zijn er simpelweg honden die graag afstand van een ander willen hebben.
  • Houdt ook je eigen hond ten allen tijden aan de lijn, ook als hij klaar is met werken.
  • Als mensen vragen wat je aan het doen bent, leg dan uit dat je deelneemt aan een recreatieve training. Zeg niet, ook al is het grappig bedoelt, dat je aan een vermissingszaak aan het werken bent. Mensen kunnen dit daadwerkelijk geloven en in paniek raken.
  • We vragen je minimaal 1x per maand te komen trainen op het moment dat je deelneemt aan onze strippenkaarttrainingen. Indien je langer dan een maand niet komt trainen beschouwen we je als niet langer geïnteresseerd en verwijderen we je uit de agenda. Uitzondering hierop zijn cursisten die hierover overleg met ons hebben gevoerd.